tel. 12 267-18-00 | fax 12 267-03-81

30-320 Kraków, ul. ks. Pawlickiego 1

Menu

NASZ ZMARTWYCHWSTAŃCZY ROZWÓJ

Powołanie jest to z jednej strony wołanie Boże, z drugiej zrozumienie i uczucie duszy, że należy na to wołanie  odpowiedzieć: jest to odczucie znaczenia tego wołania i konieczność pójścia za nim.
Do czegóż Bóg woła? Woła, aby Mu się oddać całkowicie, to jest bez żadnego zastrzeżenia, a ponieważ to jest akt najwznioślejszy, musi przeto być zupełnie dobrowolny.


Piotr Semenenko, Listy duchowe, Kraków  1924.

 


Pierwszym etapem formacji w  Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego jest  spotkanie. Jakie? Często pozornie przypadkowe. Ten pierwszy zmartwychwstańczy impuls może mieć swoje źródło w osobistym zainteresowaniu, pośród znajomego kręgu ludzi, znalezioną notatkę lub inną informację w przestrzeni internetowej. 


Dalej to czas kontaktów: to pierwsze rozmowy, wymiana zapytań drogą internetową, telefoniczną, listowną i udział w dniach skupienia, rekolekcjach  powołaniowych i rekolekcjach w duchowości zmartwychwstańczej Następnie rozpoczyna się postulat [czyli prenowicjat]. Trwa on w wypadku kandydatów na braci współpracowników jeden rok, natomiast kandydaci do kapłaństwa przeżywają go przez parę miesięcy. Celem tego czasu jest umożliwienie Tobie poznania życia i historii Zmartwychwstańców (w zarysie), a także udzielenie Ci pomocy w celu podjęcia w decyzji odnośnie powołania. 

Jeżeli chcesz nas ubogacić i razem z nami zmartwychwstawać…

Zbierz dokumenty…

Dalej to czas nowicjatu. Tutaj pod kierunkiem mistrza nowicjuszów zaznajamiasz się z radami ewangelicznymi i ich praktyką, z życiem Zgromadzenia, jego całościowa historią, celem i duchem. Rozpoznajesz czy jesteś powołany przez Boga do życia zakonnego, a w szczególności do naszego Zgromadzenia. Przełożeni także muszą rozpoznać czy masz prawdziwe powołanie. To czas konkretnej decyzji: jeśli uznasz, że w tej Wspólnocie jest Twoje miejsce, a ta Wspólnota uzna Ciebie za swego, możesz związać się z nami przez śluby czasowe.

Dla kandydatów na kapłanów następnym etapem jest Wyższe Seminarium Duchowne. To sześcioletni okres formacji duchowej, intelektualnej, zakonnej, ludzkiej i pastoralnej, przygotowujący do święceń kapłańskich; w tym czasie wiążesz się – przez śluby wieczyste – ostatecznie ze Wspólnotą Zmartwychwstańców. Droga do kapłaństwa prowadzi przez poszczególne stopnie: lektorat, akolitat i diakonat

Dla kandydatów na braci współpracowników następnym etapem jest Juniorat, czyli trzyletni czas formacji i kształcenia; czas ugruntowania swego powołania, abyś mógł w przyszłości – związany ślubami wieczystymi –dobrze wykonywać powierzone zadania i współtworzyć życie duchowe we wspólnocie.

Na tym etapie kończy się formacja podstawowa (lub inaczej początkowa) a rozpoczyna się dla kapłanów i braci formacja ciągła (lub inaczej stała).  Czym jest? Jest ona procesem obejmującym wszystkie aspekty życia zakonnika, który przez całe swe życie winien świadomie i z przekonaniem dążyć do duchowego, emocjonalnego fizycznego, naukowego i praktycznego rozwoju

×

Log in